KIDSTARS.GR

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μαζί με την Πολιτική Cookies που αποτελεί ενιαίο κείμενο με την παρούσα και αναπόσπαστο τμήμα αυτής (εφεξής η «Πολιτική Δεδομένων» ή η «Πολιτική») έχει θεσπιστεί από την εταιρεία «MERIDIAN ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο «MERIDIAN A.E.», που εδρεύει στην Ατθίδων 30-34, στην Καλλιθέα Αττικής, στην Ελλάδα (ΑΦΜ: 094305890 / Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ) και με αριθμό μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 23645/OINT/Β/91/1326 και αριθμό ΓΕΜΗ 12216701000, τηλ. 2109511627, και e-mail: info@kidstars.gr (στο εξής η «KIDSTARS.GR», η «Εταιρεία», η «Επιχείρηση», «εμείς», «εμάς», «μας»),- η όποια και τυγχάνει και ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που μας χορηγείτε και το αρμόδιο νομικό πρόσωπο σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, - με σκοπό την ενημέρωση σας, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα και αν ενεργείτε, ήτοι αυτή του πλοηγού/ επισκέπτη, χρήστη των Υπηρεσιών, καταναλωτή – αγοραστή, Μέλους, (εφεξής ο «Χρήστης», «εσείς», «εσάς», «σας»), αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που η Εταιρεία συλλέγει για εσάς μέσω του www.kidstars.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος» ή το «e-shop» ή το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»), το σκοπό συλλογής τους, την επεξεργασίας τους από την Εταιρεία μας, την κατηγορία ή κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων σας, και τις διαδικασίες που δύναστε να ακολουθήσετε αφενός για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη και επεξεργασία των δεδομένων σας, όπου αυτή (συγκατάθεση) απαιτείται, αφετέρου για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων σας της πρόσβασης, ενημέρωσης και διαγραφής των δεδομένων που σας αφορούν ή/ και της ανάκλησης της συγκατάθεσης, εφόσον αυτή μας έχει χορηγηθεί.

Η ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχουν για εμάς προτεραιότητα. Γι’ αυτό η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να χειρίζεται υπεύθυνα και σύμφωνα με το νόμο τα προσωπικά σας δεδομένα. Η Εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δε θα λάβει από εσάς περισσότερα προσωπικά δεδομένα από τα απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό που τα συλλέγει, ούτε και θα γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός και αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την εκτέλεση/ διεκπεραίωση εκ μέρους μας κάποιας υπηρεσίας, την παροχή της οποίας έχετε συμφωνήσει δυνάμει της σύμβασης πώλησης, (πχ παράδοσης προϊόντος) ή η επεξεργασία από τρίτον είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας (πχ. διενέργεια πιστωτικού ελέγχου) ή αν έχετε δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας, ή/και όταν ο νόμος το επιτάσσει (πχ προς εκτέλεση κάποιας δικαστικής απόφασης, εισαγγελικής παραγγελίας κτλ.). Με την επιφύλαξη τυχόν διατάξεων της παρούσας Πολιτικής, η Εταιρεία μας δεν πωλεί, μισθώνει ή μεταβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Η Εταιρεία μας δε συλλέγει και δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανήλικων παιδιών. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία, διέπεται από τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας.

H παρούσα Πολιτική Δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης και Συναλλαγών στο www.kidstars.gr, και ενιαίο με αυτούς σύνολο.

Πριν πλοηγηθείτε στο Δικτυακό Τόπο ή κάνετε οποιαδήποτε συναλλαγή μαζί μας, όπως για παράδειγμα εγγραφή στην Υπηρεσία Newsletter, άνοιγμα Λογαριασμού Μέλους ή αγορά από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, σας καλούμε να συμβουλευτείτε και την παρούσα Πολιτική και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε και με τους όρους και προϋποθέσεις που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, οφείλετε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια που σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική συνεπάγεται λήψη και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αν διαφωνείτε με οποιονδήποτε όρο ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλετε να μην κάνετε χρήση του Δικτυακού Τόπου και των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και κυρίως να μη μας χορηγήσετε προσωπικά σας δεδομένα. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας μας, πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης σας στο Δικτυακό μας Τόπο συμπεριλαμβανομένης και της πλοήγησης σας σε αυτόν ή τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σας στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα.

Να σημειωθεί ότι η Εταιρεία μας δύναται κατά καιρούς να τροποποιήσει ή αντικαταστήσει το σύνολο ή/και μέρος της παρούσα Πολιτικής κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η τροποποίηση/ αντικατάσταση επιβάλλεται από το νόμο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στο Δικτυακό Τόπο. Η οποιαδήποτε χορήγηση προσωπικών σας δεδομένων σε εμάς μετά την οποιαδήποτε τροποποίηση, συνεπάγεται και την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιημένων όρων της παρούσας πολιτικής εκ μέρους σας. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε δε συμφωνεί με τις τροποποιήσεις, οφείλει να μη προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή και χρήση του Δικτυακού Τόπου, πολύ δε περισσότερο στη χορήγηση προσωπικών δεδομένων, δύνανται δε οι Χρήστες να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους από εμάς, ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική κατωτέρω.

 

 

Η παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων περιγράφει και αναλύει:

Τις Πληροφορίες και τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς μέσω του Δικτυακού Τόπου. Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

 • Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας.
 • Την Πολιτική Cookies.
 • Τον τρόπο πρόσβασής σας στα δεδομένα σας.
 • Τις επιλογές σας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας,
 • Τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας.

ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΤΟ KIDSTARS.GR

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε εσάς, ή μπορεί να αποδοθεί σε εσάς. Τέτοια στοιχεία αποτελούν για παράδειγμα το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κωδικό, πόλη, χώρα, νομό/περιοχή, τηλέφωνο, κινητό, φαξ καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα email, όνομα χρήστη, προβαλλόμενο όνομα, κωδικός πρόσβασης κ.α. (Νόμος 2742/1997, Νόμος 3471/2006, όπως ισχύουν και οι σχετικές με αυτούς διατάξεις.) Επιπλέον προσωπικά δεδομένα αποτελούν και ορισμένα τεχνικά δεδομένα που σας αφορούν και δύναται με μια επεξεργασία να σας ταυτοποιήσουν, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP ή οι ιστοσελίδες από τις οποίες εισήλθατε στο δικτυακό μας τόπο, δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση cookies και άλλων τεχνολογιών κ.α.

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΤΟ KIDSTARS.GR

2.1 Γενικά

Με την περιήγηση σας στο Δικτυακό μας τόπο, την εγγραφή σας ως Μέλος στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Newsletter, την υποβολή παραγγελίας αγοράς στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που σας αφορούν, είτε μέσω cookies είτε απευθείας από εσάς που μας τα χορηγείτε. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και των πληροφοριών που σας αφορούν πραγματοποιείται αφενός για σκοπούς άμεσα συνδεδεμένους με τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε και έχετε συμβληθεί μαζί μας για την παροχή τους, ή/και για τους σκοπούς για τους οποίους μας έχετε χορηγήσει τη συγκατάθεσή σας και πάντα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις αναφορικά με τη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που η Εταιρεία μας συλλέγει σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι συναφή και πρόσφορα προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προς εσάς που απορρέουν από τις συναλλαγές σας στο KIDSTARS.GR και τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται για την παροχή σε εσάς των προϊόντων και υπηρεσιών μας, τηρούμε δε ορισμένα από αυτά και μετά το κλείσιμο των Λογαριασμών σας, σύμφωνα με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας. Με την πλοήγησή σας στο Δικτυακό Τόπο, την υποβολή παραγγελίας, την εγγραφή σε Newsletter, το άνοιγμα Λογαριασμού συναινείτε με την παρούσα Πολιτική και παρέχετε τη ρητή σας συγκατάθεση για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής.

Ειδικότερα το KIDSTARS.GR συλλέγει και επεξεργάζεται τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες για εσάς ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας:

2.2 Περιήγηση στο Δικτυακό Τόπο

Για την πλοήγηση σας στο Δικτυακό Τόπο/ Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν απαιτείται η εγγραφή σας, οπότε και η απευθείας χορήγηση εκ μέρους σας σε εμάς προσωπικών σας δεδομένων ή άλλων πληροφοριών που σας αφορούν. Ωστόσο η Εταιρεία κατά την πλοήγηση σας στους δικτυακούς τόπους της KIDSTARS.GR και τη συναλλαγή σας με εμάς μέσω των υπηρεσιών μας, συλλέγει προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες για εσάς μέσω Cookies δικά μας (FirstPartyCookies) όσο και τρίτων πχ Affiliate Μέλη των Affiliate και άλλων DigitalMarketing Δικτύων που συνεργαζόμαστε (ThirdPartyCookies) και άλλων τεχνολογιών, τα οποία δεδομένα και πληροφορίες η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης, στατιστικούς σκοπούς, για σκοπούς έρευνας αγοράς με σκοπό τη βελτιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, profiling, για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του Διαδικτυακού Tόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των Χρηστών, καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής του KIDSTARS.GR σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Επιπλέον χρησιμοποιούνται από εμάς για τη σύνδεσή σας με το Λογαριασμό σας, για την απομνημόνευση των προϊόντων που αποθηκεύονται στο καλάθι σας, για τη σύνδεσή σας με το Λογαριασμό σας χωρίς να απαιτείται το άνοιγμα νέου λογαριασμού κάθε φορά που θέλετε να πραγματοποιήσετε μια αγορά στο κατάστημά μας, για τη λειτουργία του καλαθιού αγοράς, για την εξακρίβωση προβλημάτων στο server μας κ.α.

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή προσωρινά και μεταδίδονται στον server μας όταν επισκέπτεστε το KIDSTARS.GR.gr, μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Κανένα αρχείο Cookie από αυτά που χρησιμοποιούνται στο Διαδικτυακό Τόπο δεν συλλέγει πληροφορίες και δε λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας.

Τα στοιχεία που συλλέγουν τα cookies για τους παραπάνω σκοπούς μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, τις τοποθεσίες που επισκέπτεστε και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξετε μέσω του Δικτυακού μας Tόπου, τα προϊόντα και τις διαφημίσεις που βλέπετε, την IP διεύθυνση του ΗΥ πρόσβασης σας στο Δικτυακό μας Τόπο, UserName, User ID &Password, το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, δημογραφικά στοιχεία για εσάς όπως φύλο, ηλικία, τόπο διαμονής και άλλες αγοραστικές σας συνήθειες και διαδικτυακές συμπεριφορές.

Με την περιήγησή σας στο Δικτυακό Τόπο και την πραγματοποίηση αγορών μέσω του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος, συναινείτε στην επεξεργασία από το KIDSTARS.GR των πληροφοριών που συλλέγει από εσάς με τη χρήση των Cookies. Αναφορικά με τα είδη των cookies και τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς (άλλες από τα προσωπικά σας δεδομένα), επισκεφτείτε την Πολιτική Cookies που η Εταιρεία μας εφαρμόζει.

2.3 Εγγραφή Μέλους - Άνοιγμα Λογαριασμού

Κατά τη διαδικασία εγγραφής Μέλους το KIDSTARS.GR συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία οι Χρήστες δηλώνουν οικειοθελώς κατά την εγγραφή τους ως Μέλη του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος προκειμένου να ανοίξουν Λογαριασμό. Ειδικότερα τα προσωπικά δεδομένα που το KIDSTARS.GR συλλέγει κατά τη διαδικασία της εγγραφής Μέλους αφορούν όνομα, επώνυμο, email, φύλο/ιδιότητα, διεύθυνση, πόλη, Τ.Κ, νούμερο τηλεφώνου σταθερού ή/και κινητού, ημερομηνία γέννησης και έναν κωδικό πρόσβασης. Τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα τα χρησιμοποιεί η Εταιρεία μας με σκοπό να σας ανοίξει Λογαριασμό μέσω του οποίου μπορείτε να βλέπετε το ιστορικό των συναλλαγών σας ενώ παράλληλα δίνετε τη συγκατάθεσή σας με τη χορήγηση των στοιχείων αυτών στην Εταιρεία να τηρήσει τον κωδικό πρόσβασης, προκειμένου να επιτρέπει την πρόσβασή σας στο Λογαριασμό σας κάθε φορά που συνδέεστε σε αυτόν με τον κωδικό σας.

2.4 Εγγραφή στην υπηρεσία Newsletter

Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία Newsletter, το KIDSTARS.GR συλλέγει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σας. Οι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία Newsletter ρητά συναινούν στην αποστολή από το KIDSTARS.GR στη δηλωθείσα ηλεκτρονική τους διεύθυνση, ενημερωτικού υλικού αναφορικά με τα προϊόντα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της KIDSTARS.GR, τυχόν προσφορές σε προϊόντα, δώρο-επιταγές και πόντους, διαφημίσεις αναφορικά με προϊόντα, εμπορικές συνεργασίες, άλλα e-shop της Εταιρείας κ.α. Αν και εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία Newsletter, σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα Newsletter του KIDSTARS.GR και εν γένει διαφημιστικό υλικό, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή σας από τη λίστα των αποδεκτών των Newsletter, είτε σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στα ηλεκτρονικά Newsletter, είτε στέλνοντας το σχετικό αίτημα στη διεύθυνση [email protected] Από τα email που σας αποστέλλει η Εταιρεία μας στα πλαίσια της υπηρεσίας Newsletters, μέσω των cookies, η Εταιρεία καταγράφει τα ποσοστά ανοίγματος μηνυμάτων που λαμβάνετε από εμάς κατά την υπηρεσία αποστολής Newletters και τον αριθμό των κλικ, μαζί με το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων όταν κάνετε κλικ.

2.5 Αγορά Προϊόντων από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα KIDSTARS.GR

Για την ολοκλήρωση κάθε Online παραγγελίας, διεκπεραίωσης και εκτέλεσης αυτής είναι απαραίτητη η χορήγηση εκ μέρους σας προσωπικών σας πληροφοριών, ήτοι των στοιχείων που σας ζητούνται για το άνοιγμα Λογαριασμού Μέλους (βλ. άρθρο 2.2 ανωτέρω). Τα δεδομένα αυτά η Εταιρεία μας τα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, ήτοι της εκτέλεσης της παραγγελίας σας με την πώληση των προϊόντων και την παράδοση αυτών στη διεύθυνση που μας δηλώνετε, και για την πραγματοποίηση της πληρωμής εκ μέρους σας. Με τη χορήγηση των προσωπικών σας στοιχείων κατά το στάδιο της παραγγελίας, δίνετε ρητή συγκατάθεση όπως αποστείλουμε σε εσάς στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνετε τη γνωστοποίηση παραλαβής της παραγγελίας, τη γνωστοποίηση εκτέλεσης της παραγγελίας σας, ή χρησιμοποιήσουμε τόσο το e-mail σας όσο και το τηλέφωνό σας για να σας αποστείλουμε μήνυμα σε περίπτωση που δε δύναται να εκτελεστεί από εμάς η παραγγελία σας στο σύνολο ή για να επικοινωνήσει ο μεταφοράς που θα σας παραδώσει τα προϊόντα μαζί σας σε περίπτωση κάποιου προβλήματος και για οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία μαζί σας ή ειδοποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Όρους Χρήσης (λάθος τιμή, καθυστέρηση αποστολής κτλ.). Επιπλέον μας χορηγείτε με έναν αριθμό τραπεζικού σας λογαριασμού σας τον οποίο η Εταιρεία μας θα χρησιμοποιήσει στην περίπτωση που Εταιρεία μας οφείλει τυχόν χρήματα σε εσάς σε περίπτωση υπαναχώρησης, και για κανέναν άλλο σκοπό.

2.6 Πληρωμή με πιστωτική κάρτα

Επιπλέον αν για την πληρωμή του(ων) προϊόντος(ων) που αγοράζετε από το KIDSTARS.GR, επιλέξετε την πιστωτική κάρτα, θα πρέπει να μας χορηγήσετε για το σκοπό της πληρωμής το είδος και αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης της, CCV, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα πεδία στη (secure) φόρμα παραγγελίας. Δεχόμαστε πιστωτικές κάρτες visa και Mastercard. Οι συναλλαγές στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα μας μέσω κάρτας, προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας, τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών στις περισσότερες μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου. Το KIDSTARS.GR επεξεργάζεται τα στοιχεία της κάρτας σας αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ήτοι την αποπληρωμή για την αγορά των προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Δεν αποθηκεύεται ο αριθμός της κάρτας, επομένως για κάθε αγορά στο Ηλεκτρονικό μας κατάστημα που επιθυμείτε να εξοφλήσετε μέσω πιστωτικής κάρτας, θα πρέπει να δηλώνετε εκ νέου τα στοιχεία της κάρτας σας. Τα στοιχεία των πιστωτικών σας καρτών τα διαχειρίζεται με ασφάλεια και με δική του ευθύνη ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών.

2.7 Διαγωνισμοί

Η KIDSTARS.GR στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών για τα προϊόντα της δύναται να διεξάγει διαγωνισμούς μέσω του Δικτυακού Τόπου ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης facebook κτλ, οπότε σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να πρέπει να δηλώσετε προσωπικά σας δεδομένα όπως όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, email, ταχυδρομική διεύθυνση κτλ. Τα δεδομένα αυτά τα επεξεργάζεται η Εταιρεία για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που κερδίσετε στο διαγωνισμό, για να σας αποστέλλει τυχόν δώρα, για την αποστολή σε εσάς διαφημιστικών μηνυμάτων και άλλων προωθητικών ενεργειών αναφορικά με τα προϊόντα της Εταιρείας. Στα πλαίσια των διαγωνισμών, η Εταιρεία μας δύναται να χορηγηθεί προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους συνεργάτες-προμηθευτές της, όπως για παράδειγμα διαφημιστικές εταιρείες που αναλαμβάνουν για λογαριασμό της Εταιρείας την οργάνωση και διεξαγωγή του διαγωνισμού, πρόσωπα εξουσιοδοτημένα για την αποστολή σε εσάς των δώρων, των διαφημιστικών μηνυμάτων κ.α., επεξεργασία την οποία αναγνωρίζετε ως απαραίτητη για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό και στην οποία συναινείτε με τη συμμετοχή σας σε αυτόν (διαγωνισμό).

ΙΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όπως αναφέρεται ανωτέρω, τα Προσωπικά δεδομένα και οι Πληροφορίες που συλλέγονται από το KIDSTARS.GR σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές των Χρηστών με το KIDSTARS.GR, την επικοινωνία μαζί τους, την εκτέλεση των παραγγελιών τους, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και τη διασφάλιση της λειτουργίας αυτών, για λόγους στατιστικούς, για την αποφυγή και πάταξη απατηλών και μη αποδεκτών χρήσεων., Με την επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται στην παρούσα Πολιτική, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Σημαντικός είναι και ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας για λόγους διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων μας. Με την πραγματοποίηση μιας αγοράς το KIDSTARS.GR μπορεί να σας αποστέλλει διαφημιστικό και εν γένει προωθητικό υλικό αναφορικά με τα προϊόντα της, τις προσφορές της, διαγωνισμούς, κτλ. Η επικοινωνία για λόγους marketing θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω αποστολής SMS, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Tο KIDSTARS.GR λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα δεδομένα και τις Πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας για την οποία χορηγούνται, εκτός και αν άλλως έχει συμφωνηθεί στους παρόντες Γενικού Όρους.

Συνοπτικά, ζητάμε τόσες μόνο πληροφορίες όσες μας χρειάζονται ώστε να απολαύσετε μια ξεχωριστή αγοραστική εμπειρία: συνεπή παράδοση των προϊόντων που παραγγείλατε, ασφαλή πληρωμή της παραγγελίας σας και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση βασισμένη στις ανάγκες και προτιμήσεις σας.

IV. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

Το KIDSTARS.GR δύναται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα και Πληροφορίες που συλλέγει για τους Χρήστες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, σε τρίτους, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά δεδομένα σας και οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς και σας αφορούν, δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα κατωτέρω:

 • σε Αντιπροσώπους ή/και υπεργολάβους μας με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης του KIDSTARS.GR με τα υποκείμενα των δεδομένων/ πληροφοριών (πχ μεταφορά προϊόντων, έλεγχο πιστωτικό, κτλ).
 • Σε τρίτα πρόσωπα / υπεργολάβους, συνεργάτες που ενδέχεται να παρέχουν για λογαριασμό του KIDSTARS.GR υπηρεσίες προώθησης και marketing, τεχνικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες φιλοξενίας, τεχνικής υποστήριξης, αποστολής Newsletters.
 • Σε διαφημιστικές εταιρείες και εν γένει παρόχους διαφημιστικών υπηρεσιών: Το KIDSTARS.GR δεν αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα χωρίς τη συναίνεση των υποκειμένων. Ωστόσο, το KIDSTARS.GR δύναται να μοιράζεται με τους τρίτους παρόχους διαφημιστικών υπηρεσιών στατιστικές πληροφορίες αναφορικά με τα προϊόντα που αγοράστηκαν, δημογραφικά στοιχεία, στοιχεία αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φορητών συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόσβαση των Χρηστών στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα κτλ.
 • Σε τρίτους που παρέχουν στο KIDSTARS.GR υπηρεσίες σχετικές με τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος όπως για παράδειγμα developers, dataanalysts, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας των δεδομένων και πληροφοριών των υποκειμένων, αυστηρά για το σκοπό της διεκπεραίωσης των υπηρεσιών τους προς εμάς.
 • Σε cloudserviceproviders για τη φιλοξενία της βάσης δεδομένων των πελατών μας, την τεχνική υποστήριξη και διαχείριση.
 • Σε παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας των δεδομένων.
 • Σε ειδικούς διαδόχους: Σε περίπτωση που το KIDSTARS.GR υποβληθεί σε μια επιχειρηματική αλλαγή, όπως συγχώνευση, JointVenture, εξαγορά από άλλη εταιρεία, ή πώληση όλων ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της, μπορεί να μεταφέρει όλες τις πληροφορίες και δεδομένα των Χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών, στο διάδοχο οργανισμό σε περίπτωση μιας τέτοιας αλλαγής. Εάν σημαντικές αλλαγές επέλθουν στις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων του KIDSTARS.GR ως αποτέλεσμα της επιχειρηματικής μετάβασης, το KIDSTARS.GR θα σας ενημερώσει πριν από τη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σας.

Το KIDSTARS.GR ενημερώνει ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών σας αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του και άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης.

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι του KIDSTARS.GR που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και Πληροφορίες των υποκειμένων είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα δεδομένα και τις Πληροφορίες απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων έχει ληφθεί.

Το KIDSTARS.GR δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά δεδομένα ή άλλες πληροφορίες των Χρηστών σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση τους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Το KIDSTARS.GR μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα/ πληροφορίες των Χρηστών και να τα παρακολουθεί για την εκτέλεση της παραγγελίας σας και μπορεί να γνωστοποιεί τα στοιχεία σε τρίτο: (i) όταν η Εταιρεία θεωρεί καλή τη πίστει ότι είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιεί τα στοιχεία σε απάντηση νομικής διαδικασίας (για παράδειγμα, δυνάμει δικαστικής απόφασης, εντάλματος έρευνας ή κλήτευσης) (Ii) όταν πρέπει να συμμορφωθεί με τυχόν ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς (iii) όταν πιστεύει ότι το Ηλεκτρονικό Κατάστημα χρησιμοποιείται για τη διάπραξη ενός εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς αυτής της εγκληματικής δραστηριότητας ή ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες εταιρίες και οργανισμούς για τους σκοπούς της προστασίας της απάτης και της μείωσης του πιστωτικού κινδύνου (Iv) προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία του KIDSTARS.GR και της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του να επιβάλλει τους Όρους Χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

V. ΣΥΝΕΝΑΙΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

Με τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής και χρήσης των Υπηρεσιών στο KIDSTARS.GR και σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης του, συναινείτε με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ειδικότερα παρέχετε τη συναίνεσή σας:

Χρήση δεδομένων για αγορά προϊόντος: Με την πρόσβαση και τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος το υποκείμενο συναινεί στη χρήση των δεδομένων του από την Εταιρεία με σκοπό την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας, την αποστολή των προϊόντων που αγοράστηκαν, την επικοινωνία μαζί σας, και την παροχή και των λοιπών υπηρεσιών. Ειδικότερη η συναίνεση περιγράφεται ανωτέρω.

Χρήση δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς: Το υποκείμενο συναινεί ότι το KIDSTARS.GR θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα και άλλες Πληροφορίες για ενέργειες μάρκετινγκ, όπως π.χ. την αποστολή email με γενικές πληροφορίες ή διαφημιστικό χαρακτήρα (ενημερωτικά δελτία) αναφορικά με τα προϊόντα του. Εφόσον ο Χρήστης το επιθυμεί, το KIDSTARS.GR θα παραιτηθεί από τη χρήση των προσωπικών του δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ωστόσο ότι θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες διαγραφής από τη λίστα των εγγεγραμμένων μελών που λαμβάνουν τα ενημερωτικά δελτία. Οι διαδικασίες διαγραφής αναφέρονται στην παρούσα και στου Γενικούς Όρους.

Χρήση Δεδομένων για τη βελτίωση των Υπηρεσιών μας: Το υποκείμενο παρέχει τη ρητή του συναίνεση στην αποστολή σε αυτό ερωτηματολογίων με σκοπό την βελτιστοποίηση των Υπηρεσιών μας, ή διασύνδεσης αρχείων που το αφορούν.

Χρήση Δεδομένων για τη δημιουργία προφίλ: Το υποκείμενο παρέχει τη ρητή του συναίνεση στη δημιουργία προφίλ με σκοπό την προώθηση προς αυτό εξατομικευμένων υπηρεσιών και προϊόντων και τη βελτιστοποίηση των προϊόντων/ υπηρεσιών της Εταιρείας μας,

Επεξεργασία δεδομένων αναφορικά με απατηλές πράξεις: Το υποκείμενο συναινεί ότι σε περίπτωση ύπαρξης εύλογων στοιχείων που υπαινίσσονται απατηλή πράξη και εφόσον το απαιτεί η συγκεκριμένη περίσταση, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να συλλέξει, επεξεργαστεί και χρησιμοποιήσει εκείνα τα δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την αποκάλυψη, όπως και τη διακοπή προσφορών που δημιουργήθηκαν με δόλιο σκοπό καθώς και τα στοιχεία κάθε άλλης παράνομης ή αντισυμβατικής χρήσης του δικτυακού τόπου.

Διαβίβαση δεδομένων σε περίπτωση νόμιμης διάταξης: Συναινείτε στη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε διωκτικές και εποπτικές αρχές για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων.

VΙ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Tο KIDSTARS.GR δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, hacking, απώλεια δεδομένων, ή άλλες παραβιάσεις δεν πρόκειται ποτέ να συμβούν. Δυστυχώς, η μετάδοση των πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Παρόλο που η Εταιρεία προσπαθεί να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων του Χρήστη κατά τη μετάδοσή τους μέσω του Δικτυακού Τόπου. Κάθε μετάδοση γίνεται με ευθύνη του υποκειμένου. Μόλις το KIDSTARS.GR λάβει τα στοιχεία του υποκειμένου, ενεργοποιούνται οι διαδικασίες και τα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά.

Ειδικότερα η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχων με σκοπό την καταπολέμηση της απάτης. Χρησιμοποιούμε την πιστοποιημένη για την ασφάλεια των δεδομένων τεχνολογία SSL-256 bit και ψηφιακή πιστοποίηση από τη GeoTrust, ενώ η μεταφορά των στοιχείων των καρτών σας σε εταιρείες εκκαθάρισης πιστωτικών καρτών διέπονται από τους κανόνες του Συμβουλίου Προτύπων ασφάλειας του Κλάδου Καρτών Πληρωμών.

Επιπλέον δεν αποθηκεύουμε τα στοιχεία των καρτών σας που μας χορηγείτε είτε μέσω web είτε και τηλεφωνικά. Τα στοιχεία των καρτών σας δεν είναι ορατά στο KIDSTARS.GR, διότι αυτομάτως μετά την υποβολή τους σε εμάς, διαβιβάζονται μέσω υπερσυνδέσμου απευθείας στην Τράπεζα Πειραιώς που διενεργεί και την εκκαθάριση των πιστωτικών καρτών.

Κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας είστε και παραμένετε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων του Λογαριασμού σας. Επομένως οφείλετε να λαμβάνετε κάθε πρόσφορο μέτρο για τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο Λογαριασμό σας, όπως για παράδειγμα να εξασφαλίσετε ότι ο κωδικός πρόσβασης παραμένει ασφαλής. Αν πιστεύετε ότι ο κωδικός σας έχει διαδοθεί σε μη εξουσιοδοτημένο από εσάς τρίτων, οφείλετε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν, μέχρι τότε ωστόσο φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τις συναλλαγές ή κινήσεις έχουν διενεργηθεί με τη χρήση του κωδικού σας.

VII. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Το υποκείμενο, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και προστασίας των προσωπικών του δεδομένων, έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Σε κάθε περίπτωση έχει το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης) σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από το KIDSTARS.GR απευθύνεται εγγράφως προς το KIDSTARS.GR. Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε ένα αίτημα σε εμάς για τη δωρεάν πρόσβαση στα δεδομένα σας, ωστόσο ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων που το KIDSTARS.GR τηρεί για εσάς, ενδέχεται να σας χρεώσουμε το κόστος της Εταιρείας μας να παρέχουμε πληροφορίες αναφορικά με τα δεδομένα σας ή τυχόν άλλες πληροφορίες που κατέχουμε για εσάς.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας .

Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή του Λογαριασμού σας, η τη μη παραλαβή των ενημερωτικών μας δελτίων ή άλλων διαφημιστικών ενεργειών μας, θα πρέπει και πάλι να επικοινωνήσετε μαζί μας και εμείς θα πράξουμε το αμεσότερο δυνατό τα απαραίτητα. Σε κάθε περίπτωση και μετά τη διαγραφή των στοιχείων ρητά συμφωνείτε στη διατήρηση των στατιστικών στοιχείων αναφορικά με εσάς αφού βεβαίως αυτά (δεδομένα σας) θα έχουν καταστεί πλέον ανώνυμα.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρείτε το δικαίωμα ενημέρωσης ή/ και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.